Kliknij tutaj, aby skorzystać z naszej strony z lepszym stopniem dostępności, np. z czytnikiem ekranowym

 

Pliki cookie i informacje o ochronie prywatności – Klienci

Spółka Next Retail Limited („Next”) zobowiązuje się do przestrzegania ogólnych przepisów o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie danych osobowych 2018 po jej wejściu w życie. Ochrona danych osobowych, które są nam przekazywane, jest dla nas bardzo istotną kwestią i w związku z tym chcemy zapewnić, że dane osobowe naszych klientów są przechowywane w bezpieczny sposób. Pragniemy również poinformować, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, aby zapewnić naszym klientom lepszy i bardziej zindywidualizowany proces dokonywania zakupów.

Opublikowaliśmy niniejsze zawiadomienie, aby pomóc Państwu zrozumieć,

 • w jaki sposób i dlaczego spółka Next gromadzi informacje od swoich klientów;
 • komu, dlaczego i na jakiej podstawie przekazujemy informacje o klientach; oraz
 • jakie są prawa klientów.

Jeżeli wprowadzimy zmiany w niniejszym oświadczeniu, poinformujemy o tym klientów poprzez aktualizację na naszej stronie internetowej. Spółka Next będzie pełnić rolę „kontrolera danych” danych osobowych, które nam Państwo podają, i w dalszej części niniejszego oświadczenia będziemy się określali siebie jako „my” lub „nasze”. Określenie „Kontroler danych” oznacza, że spółka Next będzie określała cele i sposób, w jaki dane osobowe są lub będą przetwarzane.

Wszelką korespondencję prosimy przesyłać na następujący adres:
Data Protection Officer Next Retail Limited, Desford Road, Enderby, Leicester, LE19 4AT
lub dataprotection@next.co.uk, umieszczając adnotację: Zapytania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Ostatnia aktualizacja niniejszego oświadczania o prywatności miała miejsce w dniu 10 maja 2018 r.

Jakie informacje gromadzimy podczas rejestracji i dlaczego?

Dokonując u nas zakupu towaru, zawierają Państwo z nami umowę. Przed złożeniem u nas zamówienia zobowiązani są Państwo założyć konto Next. W celu utworzenia konta poprosimy Państwa o przekazanie nam swoich danych osobowych, takich jak:

 • imię i nazwisko
 • adres (i poprzednie adresy)
 • data urodzenia
 • numery kontaktowe, oraz
 • adres e-mail.

Jeśli już wcześniej dokonywali Państwo u nas zakupów przy użyciu karty kredytowej lub debetowej (jako istniejący klient) lub jeśli przyjęliśmy te dane w celu autoryzacji płatności, podane dane karty płatniczej będą przez nas przechowywane w bezpieczny sposób. Nowi klienci oraz istniejący klienci, których karty płatnicze wygasły, zostaną zapytani, czy chcieliby automatycznie przechowywać te dane w celu przyspieszenia procesu płatności. W przypadku zlecenia polecenia zapłaty pobierzemy również od Państwa dane bankowe.

Ubiegając się o konto kredytowe, informacje dotyczące Państwa zostaną nam przekazane od agencji informacji kredytowej. Więcej szczegółów na ten temat znajduje się w punkcie „Komu przekazujemy informacje o klientach i dlaczego”.

W celu personalizacji strony internetowej będziemy również gromadzić informacje na temat urządzeń używanych do uzyskiwania dostępu do naszych stron (stacjonarnych i mobilnych), w tym adres IP. Więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie i monitorowania znajduje się w naszej w notatce na temat plików cookie.

W przypadku dokonywania zakupów w naszych sklepach spółka Next stosuje system monitoringu wideo w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Według zapisu w przepisach o ochronie danych osobowych możemy wykorzystywać i udostępniać Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy mamy ku temu uzasadnione powody. W przepisach prawnych stwierdza się, że musimy mieć co najmniej jeden z następujących powodów:

 • Umowa – Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy, np. w celu przesłania Państwu katalogu.
 • Zgoda – jeżeli wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie Państwa danych w dany sposób, np. do przechowywania danych karty płatniczej.
 • Uzasadnione interesy – oznacza to interesy spółki Next w zarządzaniu naszą działalnością w celu umożliwienia nam dostarczania najlepszych produktów i usług w jak najbardziej bezpieczny i odpowiedni sposób, np. w celu przekazania Państwa danych osobowych określonym firmom, na przykład współpracującym z nami firmom kurierskim.
 • Obowiązek prawny – w przypadkach, w których istnieje ustawowy lub inny wymóg prawny dotyczący udostępniania informacji, np. gdy jesteśmy zobowiązani udostępniać dane osobowe do celów egzekwowania prawa.

Poniżej znajduje się lista sposobów wykorzystywania Państwa danych osobowych oraz powody, na które się powołujemy. Jeżeli jako powód wymieniliśmy uzasadnione interesy, ich opis znajduje się poniżej.

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe? Nasze powody (podstawa prawna) Nasze wyjaśnienie uzasadnionych interesów spółki Next
Utwórz konto Next • Uzasadniony powód Efektywność procesu w radzeniu sobie z takim działaniem.
Przechowywanie danych dotyczących kart płatniczych • Zgoda N/D
Przetwarzać twoje zamówienia • Zawarcie umowy N/D
Przekazywanie informacji na temat statusu zamówienia. • Uzasadnione interesy Efektywność procesów w realizacji z takiego działania oraz doskonalenie naszych usług.
Zarządzanie kontem klienta / obsługa klienta. Może to obejmować: przekazywanie informacji dla firm trzecich, które podejmują działania w zakresie obsługi klienta/komunikacji, rejestrowanie danych, weryfikacja skarg/ zapytań klientów. • Obowiązek prawny/ uzasadnione interesy (w zależności od charakteru usług) Prowadzenie aktualnej dokumentacji, sprawne i efektywne wykorzystywanie kontaktów z klientami, ustalanie, które z naszych produktów i usług mogą Państwa zainteresować i informowanie o nich.
Wykrywanie i śledzenie przestępstw finansowych (np. nadużyć finansowych) oraz zgłaszanie takich przestępstw • Obowiązek prawny / uzasadnione interesy Rozwijanie i ulepszanie sposobów radzenia sobie z przestępczością finansową. Przestrzeganie wszelkich zobowiązań prawnych nałożonych na nas przez organy regulacyjne, takie jak FCA. Przestrzeganie wszelkich obowiązujących nas przepisów. Wydajność procesów w zakresie radzenia sobie z takimi działaniami oraz ulepszenia usług i procesów.
Podjęcie się personalizacji i zarządzania stroną internetową. • Uzasadnione interesy Opracowywanie produktów, usług, aplikacji i projektów, które przyciągają i pomagają zatrzymać klientów. Poprawa interakcji z klientami na naszych stronach internetowych. Określanie typów klientów dla nowych produktów lub usług
Materiały marketingowe informujące o ofertach specjalnych, promocjach, nowych liniach produktów i sprzedaży. Zapewniają reklamę on-line. • Uzasadnione interesy Opracowywanie produktów, usług, aplikacji i projektów, które przyciągają i pomagają zatrzymać klientów. Poprawa interakcji z klientami na naszych stronach internetowych.
Powiadamianie o udoskonaleniach naszych usług, takich jak zmiany na stronie internetowej i nowe usługi, które mogą być dla Państwa interesujące. • Uzasadnione interesy Opracowywanie produktów, usług, aplikacji i projektów, które przyciągają i pomagają zatrzymać klientów. Poprawa interakcji z klientami na naszych stronach internetowych.
Kontaktowanie się z klientami w celu przeprowadzenia ankiety na temat zadowolenia klientów, zapraszanie do zapoznania się z recenzjami produktów lub w celu przeprowadzenia badań rynku. • Uzasadnione interesy Opracowywanie produktów, usług, aplikacji i projektów, które przyciągają i pomagają zatrzymać klientów. Poprawa interakcji z klientami na naszych stronach internetowych.
Utrzymanie bezpieczeństwa sieci i danych • Uzasadnione interesy Utrzymywanie bezpieczeństwa w sieci pomaga nam z kolei utrzymać bezpieczeństwo i poufność danych naszych klientów.
Planowanie logistyki, prognozowanie popytu, zarządzanie informacjami i badania naukowe • Uzasadnione interesy Informacje na temat nawyków zakupowych, zakupionych produktów oraz ich ilości pomagają nam w odpowiedni sposób reagować na popyt oraz zapewniać, że odpowiednie produkty trafiają do odpowiednich obszarów, co pomaga nam w planowaniu naszego asortymentu.

Komu przekazujemy informacje o klientach i dlaczego

Spółka Next współpracuje z wieloma zaufanymi dostawcami, agencjami i firmami w celu zapewniania Państwu wysokiej jakości towarów i usług, których od nas Państwo oczekują. Do tych firm można zaliczyć między innymi firmy dostawcze, agencje informacji kredytowej, agencje zapobiegania nadużyciom finansowym, specjalistów ds. produktów odwiedzających Państwa oraz firmy zajmujące się badaniem rynku.
Kilka przykładów kategorii firm zewnętrznych, którym udostępniamy dane osobowe naszych klientów:

Dostawcy, z którymi współpracujemy
Next współpracuje z wieloma zaufanymi partnerami, którzy dostarczają produkty i usługi w naszym imieniu. Wszyscy nasi partnerzy podlegają dokładnym kontrolom bezpieczeństwa i przechowują jedynie minimalną ilość danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówień składanych przez naszych klientów lub świadczenia usług w naszym imieniu.
Dostawcy, z którymi współpracujemy
Spółka Next współpracuje z wieloma dostawcami, którzy dostarczają towary do naszych klientów. Ponownie, przekazujemy im jedynie ograniczone informacje w celu zapewnienia dostawy Państwa produktów.
Firmy informatyczne
Next współpracuje z firmą, który wspiera naszą stronę internetową i inne systemy biznesowe.
Firmy marketingowe
Współpracujemy z firmami marketingowymi, które pomagają nam w zarządzaniu naszą komunikacją elektroniczną z Państwem lub przeprowadzają ankiety i przeglądy produktów w naszym imieniu.
Przetwarzanie płatności
Next współpracuje z zaufanymi zewnętrznymi dostawcami usług przetwarzania płatności w celu bezpiecznego przyjmowania płatności i zarządzania nimi.
Agencje informacji kredytowej
W przypadku ubiegania się u nas o kredyt będziemy zobowiązani wyszukiwać informacji na Państwa temat w agencjach informacji kredytowej. Dokonujemy tego, aby upewnić się, że klienci, którzy ubiegają się o konto kredytowe, są w stanie zarządzać poziomem oferowanego kredytu i nie popełniają oszustwa poprzez podanie fałszywych lub niedokładnych informacji.

W celu rozpatrzenia Państwa wniosku przekażemy Państwa dane osobowe agencjom ratingowym (CRA). Agencje te przekażą nam z kolei informacje na Państwa temat, na przykład informacje dotyczące Państwa historii finansowej. Działania te są niezbędne w celu oceny wiarygodności kredytowej i przydatność produktu, weryfikacji tożsamości, zarządzania kontem, śledzenia, odzyskiwania długów i zapobiegania działalności przestępczej.

Będziemy również na bieżąco wymieniać się informacjami na temat naszych klientów z agencjami ratingowymi, w tym informacjami na temat rozliczeń i wszelkich zobowiązań finansowych, które nie zostały w pełni spłacone w ustalonym terminie. Agencje ratingowe mogą przekazywać informacje na Państwa temat innym organizacjom. Państwa dane zostaną połączone z danymi współmałżonka, wszystkich wspólnych wnioskodawców lub innych wspólników finansowych.

Nazwy agencji ratingowych oraz sposób wykorzystywania przez nie danych osobowych i przekazywania ich innym agencjom zostały bardziej szczegółowo wyjaśnione w:
Notatce informacyjnej agencji ratingowej Experian
Notatce informacyjnej agencji ratingowej CallCredit
Notatce informacyjnej agencji ratingowej Equifax

Do oceny wniosku i potwierdzenia Państwa tożsamości będziemy wykorzystywali zautomatyzowane metody punktacji kredytowej. Automatycznie sprawdzimy Państwa historię kredytową zgodnie z naszymi kryteriami kredytowymi, a jeśli nie nie będą Państwo spełniać naszych wymogów, Państwa wniosek o uzyskanie kredytu zostanie odrzucony. Więcej informacji na ten temat znajduje się w notatkach informacyjnych agencji ratingowych powyżej. Poniżej znajduje się również zautomatyzowana sekcja dotycząca podejmowania decyzji, w której znajdują się bardziej szczegółowe informacje. Jeżeli nie będą sobie Państwo życzyli, abyśmy korzystali ze zautomatyzowanej oceny zdolności kredytowej, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych.

Służby odpowiedzialne za odzyskiwanie długów i zapobieganie nadużyciom finansowym
Przed rozpoczęciem świadczenia jakichkolwiek usług, dostarczania towarów lub świadczenia usług finansowych zawsze przeprowadzamy kontrole w celu zapobiegania oszustwom i praniu brudnych pieniędzy, a także w celu weryfikacji tożsamości użytkownika. Kontrole te wymagają od nas przetwarzania danych osobowych dotyczących użytkowników.

Podane przez Państwa dane osobowe, zgromadzone przez nas lub otrzymane od firm zewnętrznych, zostaną wykorzystane w celu zapobiegania oszustwom, praniu brudnych pieniędzy i weryfikacji Państwa tożsamości.

Do danych osobowych, które będą przetwarzane, zaliczają się na przykład: imię i nazwisko, adres, data urodzenia, dane kontaktowe, informacje finansowe, dane o zatrudnieniu, identyfikatory urządzeń, w tym adres IP i dane dostawcy usług.

Zarówno my, jak i agencje ds. zapobiegania nadużyciom finansowym, możemy również umożliwić organom ścigania dostęp do Państwa danych osobowych, które mogą zostać wykorzystane do wykrywania i ścigania przestępstw oraz zapobiegania im.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na tej podstawie, że naszym uzasadnionym interesem jest zapobieganie oszustwom i praniu brudnych pieniędzy oraz weryfikowanie tożsamości w celu ochrony naszej działalności i przestrzegania obowiązującego nas prawa. Ten powód przetwarzania danych stanowi również umowny wymóg dotyczący zapewniania przez nas usług lub udzielania kredytów finansowych.

Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane ze względu na to, że jest to dla nas konieczne lub leży to w interesie publicznym lub wymagane przez władze publiczne w celu zapobiegania oszustwom i "praniu brudnych pieniędzy" oraz w celu weryfikacji Państwa tożsamości w celu ochrony nas samych i przestrzegania obowiązującego prawa.

Agencje ds. zapobiegania nadużyciom finansowym mogą przechowywać Państwa dane osobowe przez różny okres, a jeśli zostaną Państwo uznani za stwarzających ryzyko nadużyć finansowych lub prania brudnych pieniędzy, Państwa dane mogą być przechowywane przez okres do sześciu lat.

Automatyczne decyzje
W ramach przetwarzania Państwa danych osobowych decyzje mogą być podejmowane w automatyczny sposób. Oznacza to, że możemy automatycznie uznać, że użytkownik jest zdolny dopuścić się oszustwa lub procederu prania brudnych pieniędzy, jeśli w wyniku naszego przetwarzania danych okaże się, że jego zachowanie świadczy o "praniu brudnych pieniędzy" lub popełnianiu oszustwa, lub że jego oświadczenia są niezgodne z wcześniejszymi oświadczeniami, lub jeśli użytkownik celowo ukrył swoją prawdziwą tożsamość. Użytkownicy mają prawo odwołać się od decyzji podjętych w ramach zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji; aby dowiedzieć się więcej, prosimy o kontakt z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej.

Konsekwencje przetwarzania danych osobowych
Jeśli nasza firma lub agencja ds. zapobiegania nadużyciom finansowym stwierdzi, że stanowią Państwo ryzyko lub dopuszczają się nadużyć finansowych "prania pieniędzy", możemy odmówić Państwu dostarczenia usługi lub kredytowania, o które Państwo poprosili, zatrudnić Państwa lub zaprzestać świadczenia obecnie świadczonych usług.

Rejestr wszelkich nadużyć finansowych lub ryzyka prania brudnych pieniędzy będzie przechowywany przez agencje ds. zapobiegania nadużyciom finansowym i może skutkować odmową świadczenia usług, finansowania lub zatrudnienia przez inne osoby. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w górnej części strony.

Przekazywanie danych
Przy każdym przekazaniu danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, agencje ds. zapobiegania nadużyciom zobowiązują odbiorców tych danych do ochrony danych osobowych wg standardów obowiązujących na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Mogą one również wymagać od odbiorców tych danych rejestracji w ramach międzynarodowych kwalifikacji, co umożliwia bezpieczną wymianę danych.

Przysługujące prawa
Dane osobowe naszych klientów są objęte ochroną prawną, w ramach tej ochrony mają Państwo prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, żądania usunięcia lub poprawienia danych osobowych, żądania dostępu do swoich danych osobowych.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat lub skorzystać z przysługujących Państwu praw do ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt z nami korzystając z danych kontaktowych podanych w górnej części strony. Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do biura komisarza ds. informacji, które reguluje przetwarzanie danych osobowych.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Niektóre informacje, które nam Państwo przekazujecie, mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do krajów takich jak Indie i USA. Takie przeniesienie określamy terminem Przekazywanie danych do państw trzecich. Na przykład spółka Next posiada relacje biznesowe z firmą Capita India, która zapewnia nam wsparcie informatyczne oraz usługi zarządzania kontami klientów i dostawców. Chociaż dane są przechowywane w centrach danych w Wielkiej Brytanii, nasi współpracownicy w Indiach mogą posiadać dostęp do tych danych w celu podjęcia opisanych powyżej działań.

Każde Państwa zamówienie złożone u nas, także poza granicami Wielkiej Brytanii, skutkuje przekazaniem Państwa danych do oddziału Next Retail Limited w Wielkiej Brytanii.

Spółka Next współpracuje z dostawcami i partnerami, którzy mogą korzystać z chmury obliczeniowej i/lub technologii opartym na hostowaniu danych. Dokładamy należytej staranności w zakresie bezpieczeństwa danych naszych partnerów i zapewniamy, że nasi partnerzy posiadają wszelkie odpowiednie akredytacje.

W każdym przypadku przekazywanie danych do państw trzecich przez spółkę Next jest dokonywane na podstawie odpowiednich umów w celu zapewnienia, że przestrzegane są ściśle zasady dotyczące zarówno poufności, jak i bezpieczeństwa Państwa informacji. Wszelkie zapytania w tej kwestii prosimy kierować na adres dataprotection@next.co.uk.

Kontakt z klientami

Chcemy na bieżąco informować Państwa o nowych produktach, ofertach specjalnych i ulepszeniach na naszej stronie internetowej. Podczas zakładania konta pytamy użytkowników o zgodę na otrzymywanie tego typu informacji marketingowych.

Spółka Next nie będzie udostępniać Państwa danych firmom spoza spółki Next Retail Ltd w celach marketingowych. Spółka Next Retail Ltd to Next Stores, Next Directory i Next.co.uk.

W przypadku zmiany zdania i chęci rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych, można poprosić o zaprzestanie ich przesyłania. Swoje prośby należy kierować na adres e-mailowy dataprotection@next.co.uk do inspektora ochrony danych osobowych lub dzwoniąc do działu obsługi klienta 0333777 8000 lub przez Moje Konto na stronie internetowej lub poprzez link do strony rezygnacji z subskrypcji w wiadomościach e-mail.

Przez krótki okres rozpatrywania prośby mogą Państwo otrzymywać jeszcze od nas wiadomości e-mail.

Jak długo przechowujemy dane klientów?

Jeżeli gromadzimy dane osobowe klientów, okres przechowywania tych danych zależy od wielu czynników, na przykład od celu, w jakim są one wykorzystywane oraz naszych zobowiązań wynikających z innych przepisów prawa.

Dane osobowe mogą nam być potrzebne do ustalenia, wytoczenia lub obrony roszczeń prawnych. W tym celu zawsze będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres 7 lat od daty, w której przestaną one już być potrzebne do celów wymienionych w punkcie W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe. Jedyne wyjątki od tej reguły:

 • jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania danych osobowych przez dłuższy okres lub ich wcześniejszego usunięcia;
 • klient skorzysta z prawa do usunięcia informacji o nim (o ile ma to zastosowanie) i nie musimy ich przechowywać w związku z jakimikolwiek dopuszczalnymi lub wymaganymi przez prawo powodami;
 • wniesiemy lub będziemy bronić się przed roszczeniami prawnymi lub innymi postępowaniem prawnym w okresie, w którym przechowujemy Państwa dane osobowe; w takim przypadku zachowamy Państwa dane osobowe do czasu zakończenia tych postępowań, do czego nie będzie możliwości odwołania się; lub
 • w rzadkich przypadkach istniejące lub przyszłe regulacje prawne, sąd lub organ regulacyjny wymagać będzie od nas przechowywania danych osobowych przez dłuższy lub krótszy okres.

Prawa konsumenta

Mają Państwo prawo do zwrócenia się do spółki Next, w ramach przysługujących Państwu praw, a więcej informacji na ich temat opublikowano na stronie internetowej Information Commissioners www.ico.org.uk.

 • Prawo dostępu - żądania dostępu do swoich danych osobowych i informacji o sposobie ich przetwarzania.
 • Prawo do sprostowania - do poprawienia przechowywanych danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe oraz do uzupełnienia niepełnych danych osobowych.
 • Prawo do usunięcia danych (znane również jako prawo do bycia zapomnianym) - do usunięcia przechowywanych danych osobowych. Kontakt z działem obsługi klienta 0333 777 8000
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w celu ograniczenia przetwarzania przechowywanych danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych - do elektronicznego przenoszenia, kopiowania lub przekazywania danych osobowych w standardowym formacie.
 • Prawo do wyrażenia sprzeciwu - do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa przechowywanych danych osobowych.
 • Prawa dotyczące zautomatyzowanego podejmowania indywidualnych decyzji, w tym profilowania - prawa dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.


W razie ogólnych zapytań w sprawie przysługujących Państwu praw lub w celu ich egzekwowania prosimy kontaktować się z dataprotection@next.co.uk.

Mają Państwo też prawo do złożenia skargi do europejskiego organu ds. ochrony danych, w szczególności w kraju, w którym są Państwo zatrudnieni lub posiadają adres zameldowania lub w którym Państwa określone prawa zostały naruszone. Dane kontaktowe Biura Komisarza ds. Informacji (ICO), regulatora ochrony danych w Wielkiej Brytanii, są dostępne na stronie internetowej ICO www.ico.org.uk i można tam składać wnioski w przypadku, gdy Państwa dane osobowe są lub istnieje podejrzenie, że są wykorzystywane w sposób, który Państwa zdaniem nie jest zgodny z prawem, jednakże zachęcamy do skontaktowania się z nami przed wniesieniem skargi, aby podjąć próbę rozwiązać zaistniałej sytuacji.

Notatka na temat plików cookie

Niniejsza informacja ma na celu ułatwienie użytkownikowi zrozumienia, czym są pliki cookie, w jaki sposób są one wykorzystywane przez spółkę Next oraz przedstawienia Państwu praw odnośnie ich wykorzystywania.

Kontynuując korzystanie ze strony www.next.co.uk "Strony", wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie w sposób opisany w tej notatce.

Czym są ciasteczka?

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce, na dysku twardym komputera lub innego urządzenia podczas odwiedzania naszej Witryny. Dzięki tym plikom mechanizm działania Witryny potrafi rozpoznać użytkownika podczas przeglądania naszych stron (za pomocą "pliku cookie sesji"), albo podczas kolejnych wizyt na naszej Witrynie ("trwałe pliki cookie"). Nie są to pliki szkodliwe. Nie zapisujemy w nich żadnych danych osobowych, takich jak adres domowy, data urodzenia ani danych karty kredytowej.

Pliki cookie, z których korzystamy, dzielą się na cztery rodzaje:

Niezbędne pliki cookies
Te pliki cookie są niezbędne, aby pomóc użytkownikowi w poruszaniu się po naszej Witrynie i korzystaniu z jej funkcji, takich jak logowanie się do bezpiecznych obszarów witryny. Bez tych plików cookie niezbędne usługi, takie jak możliwość założenia konta, nie mogłyby być świadczone. Te pliki cookie nie pozwalają na zbieranie informacji o użytkownikach, które mogłyby zostać wykorzystane do celów marketingowych lub zapamiętywania odwiedzonych przez użytkowników stron w Internecie.

Pliki cookies analityczne / zwiększające wydajność
Aby Witryna, oferowane na niej usługi i produkty były odpowiednie, łatwe w użyciu i aktualne, korzystamy z usług analizy stron internetowych, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób kliencie korzystają z naszej Witryny. Na przykład, możemy zobaczyć, które części strony i produkty są najbardziej popularne, zidentyfikować pojawiające się błędy i przetestować różne wersje strony lub funkcji, aby sprawdzić, które z nich działają najlepiej.

Pliki cookies funkcjonalne
Te pliki cookie umożliwiają witrynom internetowym i aplikacjom zapamiętywanie wyborów dokonywanych przez użytkownika (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym się znajduje użytkownik), co pozwala na ulepszone, bardziej spersonalizowane funkcje. Zebrane przez te pliki cookie informacje są zazwyczaj anonimizowane, co oznacza, że indywidualna identyfikacja użytkownika jest niemożliwa. Nie gromadzą one żadnych informacji o użytkownikach, ani informacji, które mogłyby być wykorzystane do sprzedaży i reklam lub zapamiętywania odwiedzonych stron w Internecie. Pomagają one nam jedynie w wyświetlaniu bardziej spersonalizowanych reklam.

Pliki cookies marketingu bezpośredniego
Używamy plików cookie do wspomagania reklamy ukierunkowanej. Bez tych plików cookie, napotkane reklamy internetowe byłyby mniej dopasowanie do potrzeb i zainteresowań użytkowników. Wykorzystujemy je również do pomiaru skuteczności naszych komunikatów marketingowych, na przykład otrzymujemy informację zwrotną o tym, czy użytkownik zareagował na reklamę, którą do niego wysłaliśmy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat któregokolwiek z tych typów plików cookie, w tym na temat sposobu wycofania swojej zgody, prosimy odwiedzić stronę www.youronlinechoices.com/.

Do czego wykorzystujemy pliki cookies?

 • Umożliwiają one przeprowadzanie transakcji, podczas gdy inne nieistotne pliki cookie umożliwiają nam dostarczanie zaawansowanych, spersonalizowanych funkcji na witrynie internetowej i określanie właściwych produktów do wyświetlenia użytkownikowi.
 • Do indywidualizacji i poprawy jakości obsługi klienta.
 • Aby umożliwić Ci bezpieczne logowanie na koncie Next Directory, poprzez które możesz korzystać funkcji konta - np. wyświetlać informacje zamówienia, dokonywać płatności i przeglądać oświadczenia.
 • Do zapamiętywania urządzeń, z których korzystają użytkownicy.
 • W celu przechowywania zawartości twojego koszyka w trakcie robienia zakupów i kompletowania zamówienia.
 • Rejestrowanie odwiedzonych przez użytkowników stron Witryny, list przeglądanych produktów i czasu spędzonego na przeglądaniu, a także zakupionych produktów. Spółka Next wykorzystuje te informacje, aby stworzyć bardziej przyjazną dla użytkownika witrynę internetową, ulepszać projekt naszej Witryny i stale podnosić jakość świadczonych przez nas usług.
 • Równomierny rozkład odwiedzających naszą Witrynę po różnych platformach w celu zapewnienia jak najszybszego dostarczania im naszych treści.
 • W celach ponownego marketingu do określenia powiązanych produktów podczas przeglądania innych, wybranych witryn internetowych. Ciasteczka mogą być powiązane z usługami świadczonymi przez strony trzecie, takie jak sieć marketingowa.
 • Użytkownikom oferujemy również możliwość dzielenia się ich doświadczeniami z odwiedzin na naszej Witrynie za pośrednictwem serwisów społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter. Korzystając z tych funkcji, wyrażają Państwo zgodę na zapisywanie plików cookie od tych dostawców. Więcej informacji o wykorzystywaniu ciasteczek przez niniejszych usługodawców możesz znaleźć na ich stronach internetowych.

Pliki cookie stanowią istotny element działania Witryny, ponieważ zapisują określony typ informacji o odwiedzających. Spółka Next używa własnych plików cookie (są one umieszczane i używane wyłącznie przez Next) oraz pliki cookies firm trzecich (są one umieszczane na naszej Witrynie przez firmy trzecie, z którymi współpracujemy).

Czy ciasteczka są bezpieczne?

Tak, informacje przechowywane w plikach cookie są bezpieczne i anonimowe dla osób trzecich. Z ich powodu bezpieczeństwo konta użytkownika nigdy nie jest zagrożone. Więcej informacji o plikach cookie można znaleźć na stronach: nahttp://www.allaboutcookies.org/ i www.youronlinechoices.com/. Materiał wideo na temat plików cookie znajduje się tutaj: https://www.google.com/intl/en-gb/policies/technologies/cookies/

Czy mogę wyłączyć ciasteczka?

Tak, ale jeśli Państwo nie wyrazicie zgody na używanie przez nas plików cookie, korzystanie z Witryny będzie ograniczone i wiele kluczowych funkcji Witryny, w tym (ale nie wyłącznie) dodawanie produktów do koszyka na zakupy i dostęp do konta użytkownika będą niemożliwe.

Aby zmienić ustawienia plików cookie lub być powiadamianym za każdym razem, gdy plik cookie ma zostać użyty, należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej tak, aby zablokować przechowywanie plików cookie na dysku twardym komputera.

Informacje na temat wyłączania obsługi plików cookie można znaleźć w zakładce "Pomoc" w przeglądarce internetowej dostępnej z poziomu paska menu. Więcej informacji na temat innych niż istotne plików cookie używanych do targetowania i wyświetlania reklam na banerach można znaleźć poniżej.

Informacje dotyczące wykorzystywanych przez nas plików cookie stron trzecich

Spółka Next umożliwia wybranym Stronom Trzecim, które współpracują z nami w naszych programach marketingowych, umieszczanie ich plików cookie podczas odwiedzania naszej Witryny. Ciasteczka te pozwalają nam monitorować, które reklamy widzisz i klikasz, by dostać się na naszą stronę.

Szczegółowe informacje na temat plików cookie firm trzecich, z których korzystamy, można znaleźć w poniższej tabeli. Spółka next nie ponosi odpowiedzialności za treść lub politykę prywatności firm trzecich lub innych stron internetowych, zalecamy więc zapoznać się z ich treścią samodzielnie.

Wszystkie poniższe pliki cookie są wykorzystywane do celów analitycznych i targetowania reklam.

Google Tag Manager
Google Analytics
Monetate
Bing Ads
BloomReach
Yahoo DOT Tag
Yahoo Analytics
BlueKai
DoubleClick
GA Audiences
Facebook Connect
Facebook Custom Audiences

Rezygnacja z przetwarzania danych

Osoby odwiedzające naszą Witrynę internetową, które nie wyrażają zgody na wykorzystywanie ich danych przez Google Analytics, mogą zainstalować dedykowany dodatek do przeglądarki internetowej blokujący funkcję Google Analytics. Aby wyłączyć usługę Google Analytics przez Internet, należy odwiedzić stronę Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics i zainstalować dedykowany dodatek w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej o rezygnacji z przetwarzania danych i sposobie poprawnego zainstalowania dodatku w przeglądarce prosimy kliknąć tutaj.

Użytkownicy mogą również zrezygnować z funkcji Google Analytics używanej w celu wyświetlania reklam lub dostosować ustawienia reklam w sieci Google Display za pomocą Ustawienia reklam.

Ostatnia aktualizacja notatki na temat plików cookie: 10 maja 2018 r. Dalsze zmiany będą komunikowane poprzez aktualizację tej notatki.

Kontakt

Wszelką korespondencję prosimy przesyłać na następujący adres:
Data Protection Officer Next Retail Limited, Desford Road, Enderby, Leicester, LE19 4AT
lub dataprotection@next.co.uk, umieszczając adnotację: Zapytania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Potwierdź zmianę kraju

Czy na pewno chcesz przejść na inną stronę?

Po opuszczeniu tej strony
zawartość koszyka zostanie usunięta.

Anuluj